Sunteți aici: » Press-room » Anunțuri » Anunț privind atribuirea contractului de prestări servicii de pază

Anunț privind atribuirea contractului de prestări servicii de pază

Vineri, 14 februarie 2020

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE – SERVICII DE PAZĂ

 

Autoritatea contractantă: CONSILIUL JUDETEAN COVASNA, mun. Sf. Gheorghe, Piața Libertății, nr. 4, e-mail alexcristian@kvmt.ro

 1. Denumire contract: Servicii de pază și protecție. Descrierea contractului: Servicii de pază pentru terenul şi clădirea situată în Piața Libertății, nr. 4” , conform caietului de sarcini anexat.
 2. Tip achiziţie: Procedură simplificată proprie pentru servicii din categoria celor din Anexa 2.
 3. Sursa de finanţare: Bugetul de stat.
 4. Tipul contractului:  Servicii de pază și protecție, cod CPV: 79713000-5.
 5. Împărțire pe loturi: nu.
 6. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
 7. Valoarea estimată a achiziției: 122.644,80 lei, perioada contractului 01.03.2020 – 31.12.2020. (total 7344 ore)
 8. Criterii de calificare: operatorii economici trebuie să îndeplinească cerințele legale privind desfășurarea activității de prestare a serviciilor a căror achiziție se urmărește.
 9. Criteriul de atribuire:  Raport calitate - preț .
 10. Termenul limită de depunere a ofertelor25.02.2019 ora 15:00.
 11. Adresa la care se transmit/depun ofertele: Ofertele se depun la sediul autorității contractante Consiliul  Județean Covasna, Sf. Gheorghe, Piața Libertății, nr. 4, jud. Covasna
 12. Modalitatea de întocmire a ofertei: Opis cu documentele. Oferta tehnică va fi întocmită conform specificațiilor caietului de sarcini. Oferta financiară se va prezenta în lei fără TVA, respectiv cu prețul/ora în parte cât și prețul pe numărul total de ore.
 13. Condiții de participare:  Oferta tehnică și financiară, împreună cu formularele descărcate de pe site vor fi introduse în plicuri distincte, care vor fi sigilate și inscripționate corespunzător. Ambele plicuri vor fi introduse în alt plic sigilat, cu opisul documentelor. Pe plic se va scrie “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 26.02.2019, ora 10:00” și vor fi depuse la registratura instituției. Plicurile vor fi însoțite de scrisoarea de înaintare și împuternicire (dacă este cazul). Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor vor fi respinse. Ofertele care nu îndeplinesc cerințele și nu conţin documentele/formularele aferente fiecărei cerinţe vor fi respinse de autoritatea contractantă.
 14. În cazul în care, prețul fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată în prezentul anunț de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă poate respinge oferta ca fiind inacceptabilă.

Pentru clarificări sau solicitări de informații suplimentare: se vor primi numai în scris și se vor înregistra la sediul achizitorului, dar numai în primele 3 (trei) zile de la data publicării anunțului de participare.

 

Caiet de sarcini

Model contract

Formulare

Noutăți