Sunteți aici: » Inf. de interes public » Achiziții publice » Servicii de reparare și întreținere copiatoare/multifuncționale

Servicii de reparare și întreținere copiatoare/multifuncționale

Marți, 8 decembrie 2015

 

INVITAȚIE

 

Consiliul Județean Covasna, cu sediul în Piața Libertății, nr. 4, localitatea Sfântu Gheorghe, cod poștal 520008, România, tel: 0267/311.190, fax: 0267/351.228, e-mail: office@kvmt.roare în vedere achiziționarea deServicii de reparareșiîntreținerecopiatoare/multifuncționarepentru care vă rugăm să ne prezentați oferta Dvs. de preț.

 

Echipamentele sunt enumerate în caietul de sarcini.

Valoarea maximă estimată a achiziției: 17.640 lei fără TVA.

Tip contract: servicii;

Durata contractului: 04.01.2016 – 31.12.2016.

Modalitatea de atribuire: Achiziție directă;

Obiectul achiziției:Servicii de reparare și întreținere copiatoare/multifuncționale;

Criteriu de atribuire: Oferta cu prețul cel mai scăzut și conformă cu cerințele caietului de sarcini;

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Consiliului Județean Covasna

 

Condiții de participare

a. Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei;

Se vor prezenta următoarele documente:

  • Formularul nr. 1 – Declarație privind eligibilitatea;
  • Formularul nr. 2 – Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  • Formularul nr. 3 – Certificat de participare la licitație cu ofertă independentă;
  • Formularul nr. 4 – Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 69¹ din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor;

b. Capacitatea economică și financiară;

Se va prezenta - Formularul nr. 5 – Informații generale;

Cerințele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerințe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi respinse ca neconforme.

 

Propunerea financiară - Propunerea financiară se va întocmi și prezenta conform Centralizatorului de prețuri - Formular nr. 8.

Oferta financiară va avea un caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de derulare a contractului.

 

Modul de prezentare al ofertei - Documentele vor fi prezentate într-un exemplar, în original, sigilate într-un plic exterior închis corespunzător și netransparent. Plicul va fi marcat cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a putea permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declaratăîntârziată. Propunerea financiară, propunerea tehnicăși documentele de calificare se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător.

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorității contractante și cu inscripția ″A nu se deschide înainte de data 16.12.2015, ora 12,00.″.

Oferta se va depune însoțită de Scrisoare de înaintare – Formularul nr. 9.

Limba de redactare a ofertei: română;

Prețul ofertei exprimat în ”lei fără TVA”

Perioada de valabilitate a ofertei: 60de zile de la termenul limită de primire a ofertelor;

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 15.12.2015, ora 1200.

Deschiderea ofertelor: 16.12.2015, ora 1200

Persoană de contact: Plugor Tibor, tel. 0267-311190/133, 0367-403933

 

TAMÁS Sándor DOMOKOS Réka
Presedinte Director executiv adjunct

 

Textul complet al invitației, cuprinzând și Caietul de sarcini se poate descărca aici.

Noutăți